1.Inroepbaarheid
De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

2. Reproductierechten

  1. Het gebruik van onze documenten en ontwikkelingen is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een document of ontwikkeling niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia's blijven onze eigendom. Het gebruik van onze documenten gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.
  2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeenkomstige prijs betaald is.
  3. Onze documenten en ontwikkelingen kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
  4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze mag er een nieuw origineel of kopie van welke aard ook van de door ons geleverde documenten en ontwikkelingen gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich toe zo de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.
  6. De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen. Behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten voorbehouden.

3. Bestelling
Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren.

4. Annulering
Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

5. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht
Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan.

Bij levering van visuele documenten op zicht verbindt de klant er zich toe de documenten in perfecte staat terug te geven binnen 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 6,25 EUR per document en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1250 EUR per origineel document en van 250 EUR per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

6. Aansprakelijkheid
De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

7. Leveringstermijn
Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend door ons toedoen niet gerespecteerd wordt en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht in de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15% te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50% te vermeerderen.

8. Klachten
Klachten moeten ons binnen 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

9. Betaling
Onze facturen moeten binnen de 30 dagen op ons adres betaald worden tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10% per jaar Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswegen en zonder ingebrekenstelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 250 EUR verschuldigd. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten. ORT-Multimedia behoudt zich eveneens het recht om de dienstverlening te schorsen indien de faktuur in de vooropgestelde termijn niet betaald werd.
ORT-Multimedia is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door de klant wordt geclaimd wegens stopzetten van de diensten wegens wanbetaling.

10. Sancties
De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-tarief verschuldigd zijn.

Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 125 EUR, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 125 EUR, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.

Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 250 EUR, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

11. Territoriale bevoegdheid
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek